РОМЕНСЬКА МІСЬКА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

СЬОМЕ СКЛИКАННЯ

ТРИДЦЯТЬ ДРУГА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

27.09.2017 Ромни

Про затвердження Положення про Роменський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в новій редакції

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 573 «Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2017 № 528 «Про внесення змін до Загального положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»,

МІСЬКА РАДА ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про Роменський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в новій редакції (додається).

2. Вважати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 25.09.2015 (75 сесія) «Про затвердження Положення про Роменський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді в новій редакції».

Міський голова С.А.Салатун

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Роменської міської ради

від 27.09.2017

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО РОМЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР

СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

(нова редакція)

1. Роменський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі-центр) – спеціальний заклад, що проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

2. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується Роменською міською радою (далі – міською радою) і належить до сфери її управління.

Діяльність центру спрямовується управлінням праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Роменської міської ради.

3. Положення про центр, штатний розпис центру в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці працівників затверджується міською радою.

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, рішеннями міської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, а також цим положенням.

5. Основними принципами діяльності центру є:

законність;

соціальна справедливість;

доступність та відкритість;

конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових норм;

додержання і захист прав людини;

адресність та індивідуальний підхід;

добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних послуг;

комплексність та системність під час надання соціальних послуг;

дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;

максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних коштів.

6. Основними завданнями центру є:

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві обставини сімей, дітей та молоді;

виявлення сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

здійснення соціального супроводу сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки потреб їх у таких послугах;

організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому закладі для дітей;

забезпечення взаємодії із структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради, підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу територіальної громади до проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю.

7. Центр відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює заходи щодо:

виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;

контролю у межах повноважень за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини;

соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного життя, організації здійснення наставництва;

соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, за поданням служби у справах дітей;

інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно до законодавства;

2) проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, забезпечує психологічну підтримку;

3) надає сім’ям, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщеним особам, соціальні послуги з:

соціального супроводу;

консультування;

соціальної профілактики.

За результатами оцінки потреб центр надає послуги з:

соціальної інтеграції та реінтеграції;

соціальної адаптації;

соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування;

кризового та екстреного втручання;

представництва інтересів;

посередництва (медіації);

4) забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, передбачених законом, за повідомленням управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Роменської міської ради;

5) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

6) впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо патронату над дитиною);

7) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає Сумському обласному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді та виконавчому комітету Роменської міської ради;

8) співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, територіальними структурними підрозділами Національної поліції.

8. Центр має право:

вносити міській раді та її виконавчому комітету, обласному центру пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

подавати пропозиції до проекту міського бюджету з питань, що належать до його компетенції;

укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних форм власності для здійснення соціального супроводу сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;

в установленому порядку одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів сімей, дітей та молоді;

9. Центр очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади в установленому порядку міським головою за погодженням з директором обласного центру.

10. Директор центру:

здійснює загальне керівництво діяльністю центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

складає в установленому порядку штатний розпис центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці відповідно до типової структури і штатів, що затверджуються Мінсоцполітики;

затверджує положення про структурні підрозділи центру та посадові інструкції його працівників;

видає в межах своїх повноважень накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

представляє центр у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції центру;

розпоряджається в установленому порядку майном і коштами центру;

утворює в центрі атестаційну комісію, сприяє підвищенню кваліфікації працівників центру;

призначає на посаду та звільняє з посади працівників центру;

приймає рішення щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників центру.

11. Діяльність центру фінансується за рахунок коштів міського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Центр надає послуги на безоплатній основі.

12. Умови оплати праці, типова структура і штатна чисельність центру затверджуються Мінсоцполітики за погодженням з Мінфіном.

13. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, відповідні рахунки в територіальному органі Казначейства, печатку та бланк із своїм найменуванням.

14. Центр у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних».

Секретар міської ради В.М.Мицик

Кiлькiсть переглядiв: 654

Коментарi